» احتمال هندسی :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
» ژرژ لویی بوفون :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
» پیشامد تصادفی :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» تاریخ احتمال :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» علم احتمال :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» شیر یا خط ؟ :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» تحقیق در عملیات :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» آمار چیست؟ :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧