آمار چیست؟

آمار چیست؟ 

واژه آمار از کلمه لاتین Status سرچشمه گرفته است که به معنای حالت،وضع و یا موقعیت        می باشد.از این واژه به عنوان ریشه واژه های Stato (دولت)، Statista (دولت شناسی یا    کسی که اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)،که مجموعه معین راجع به دولت      می باشد، به وجود آماده است.

علم آمار همانند هر علم دیگر، در نتیجه نیازهای بشر بوجود آمده است و تاریخی غنی دارد  بطوریکه از دورانهای گذشته تا کنون رشدو تکامل آن ادامه یافته است.سرشماریهای بسیار  ابتدایی که به هیچ رو با آمار دموگرافی و سرشماریهای امروزی قیاس شدنی نیست، بنای        آمارکنونی را پی ریزی کرده و آغاز نموده است.با ظهور سرمایه داری و گسترش تجارت،آمار         در مقابل مسائل مرکب ترو پیچیده تر قرار می گیردوحجم اطلاعات جمع آوری شده افزایش       می یابدو در نتیجه کارهای آماری نیز توسعه می یابد.بطوریکه از نظر ماهیت عمیق تر،از نظر   موضوع مورد مطالعه وسیع ترو از نظر وسائلی که به کار گرفته می شود کاملتر میگردد. در          تحقیق های علمی بیش از همه این فکر که آماردر قرن هفدهم به خود شکل یک علم پایه           می گیرد طرفدار پیداکرده است.در اواسط قرن هفدهم در انگلستان یک جریان علمی پدید       آمد که نام‌«حساب سیاسی» به خود گرفت. این جریان علمی را ویلیام پتی و جان گرانت        آغاز کردند و بعد از آنها بنام کتب «حسابدانهای سیاسی» نامیده شد. این دانشمندان در    بررسی های خود از مشخص کننده های آمار بمانند کمیت های نسبی و متوسط استفاده        می کردند. همزمان با ظهور این مکتب، در آلمان مکتب «آمار توصیفی»یا «دولت شناسی»   توسعه یافت. ظهور این علم به سالهای 1660 مربوط میگردد. دانشمندان این مکتب سعی       بسیار داشتند که به طور همه جانبه ای با استفاده از اعداد، دولتها و کشورها را تشریح و      تفسیر کنند. بین دانشمندان دولت شناس،بیش از همه « آخن وال » استاد دروس حقوق         بین الملل و آمار در دانشگاه گوتینگن جلب نظر می کند. بعضی از آماردانان آخن وال را پدر          آمار می دانند. البته از بنیانگذاران علم آمار، قبل از دیگران می توان از « کتله» نام برد.

 

آمار-42066

/ 0 نظر / 18 بازدید