پیشامد تصادفی

احتمال به صورت یک نظریه ریاضی 

مصریان قدیم درحدود ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد برای بازی از چیزی که امروزه آن را قاپ می‌نامند     و شیئی استخوانی شبیه تاس چهار وجهی است استفاده می‌کردندکه در استخوان زانوی پای بعضی از حیوانات وجود دارد.تاس شش وجهی معمولی در حدود سال های ۱۶۰۰ بعد از میلاد ساخته شدو از آن به بعد درتمام انواع بازیها ابزار اصلی بوده است.دست ورق معمولی بازی که احتمالاً متداولترین وسیله برای بازی وقمار به حساب می‌آید خیلی جدیدتر از تاس است.هرچند معلوم نیست که کی و از کجا منشأ گرفته است ، اما دلایلی وجود دارند که معلوم می‌کنند که دست ورق بین قرنهای هفتم ودهم درچین پیداشده است.بدیهی است که ضمن انجام بازیهای تصادفی،قماربازها درباره فراوانی وقوع پیشامدهای معین ودرباره احتمال آنها ایده‌های شهودی    بدست آوردنداماتعجب اینکه تاقرن پانزدهم هیچگونه تحقیق علمی درمورد پیشامدهای تصادفی انجام نشد.

Free Image Hosting
/ 0 نظر / 22 بازدید